Vedtatt på stiftelsesmøte 4 juni 1998

(Revidert på årsmøte 1999, senere iht. nye opplæringslova, på årsmøtet 2003, 2007, 2009 og 2020)

 1. Formål

Opplæringskontoret Øst er hjemlet i ”Opplæringslova” (Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa), og har som formål å utvikle faglig dyktighet, forståelse og ansvar i forhold til yrke og samfunn, og derigjennom øke bedriftenes konkurranseevne, lønnsomhet og kvalitetsbevissthet.

Opplæringskontoret skal være et flerfaglig kontor og ha ansvar for opplæring i alle relevante fag hos medlemsbedriftene.

I samsvar med ”Kunnskapsløftet” skal Opplæringskontoret etablere læreplasser i sine medlemsbedrifter, og skal – i samarbeid med disse – sørge for at den enkelte lærling får en tilfredsstillende bredde og fordypning i faget.

For arbeidstakere med lengre praksis, skal Opplæringskontoret bistå med nødvendig veiledning og tilrettelegging for at disse skal kunne gjennomføre fagprøve etter § 3-5 i ”Opplæringslova”

For arbeidstakere i medlemsbedriftene kan opplæringskontoret bistå med relevant etterutdanning.

 1. Deltakere

Medlemsbedrifter i Opplæringskontoret kan være bedrifter i Innlandet og Viken innen relevante lærefag.

Medlemsbedrifter kan ikke inngå lærekontrakter eller opplæringskontrakter som selvstendig lærebedrift i fag som opplæringskontoret har godkjenning for.

Utmelding av Opplæringskontoret må skje skriftlig med minst tre måneders varsel før utløp av kalenderåret. Ansvar for inngåtte lærekontrakter må oppfylles eller overføres til andre før utmelding kan realiseres.

 1. Organisasjonsform

Opplæringskontoret er en ideell organisasjon. Opplæringskontoret organiseres som et samarbeidsorgan mellom medlemsbedriftene, som sammen påtar seg opplæringsansvar.

 1. Økonomi

Hvert medlem av kontoret kjøper en andel i kontorets virksomhet.

Hver andel er på kr. 5000,- og beløpet trekkes av første tilskudd. Offentlig tilskudd som fastsettes av departementet og eller fylkeskommunen, basert på kontorets aktiviteter m.h.t. antall lærlinger og avlagte fagprøver, utgjøre kontorets hovedinntekt. Tilskuddet for den enkelte lærling fordeles likt mellom opplæringskontoret og medlemsbedriften.

Ved eventuelt overskudd kan årsmøtet vedta at midlene kan tilbakeføres til medlemsbedriftene som har hatt lærlinger i året overskuddet har oppstått. Det fordeles prosentvis ut fra hvor mye hver enkelt lærling har bidratt med i tilskudd. For øvrig står medlemsbedriftene økonomisk ansvarlige for Opplæringskontorets drift.

 1. Årsmøtet

Årsmøtet er Opplæringskontorets øverste organ. Mellom årsmøtene er styret Opplæringskontorets høyeste myndighet.

Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Innkalling til årsmøte, vedlagt årsberetning og regnskap, skal skje minst 14 dager før årsmøtedagen.

Årsmøtet velger møteleder, referent, personer til å undertegne protokollen og behandler:

 1. Styrets årsberetning
 2. Regnskap
 3. Bruk av overskudd eller dekning av underskudd.
 4. Budsjett
 5. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter skal behandles av årsmøtet
 6. Valg av styre og valgkomite
 • Styret skal bestå av styreleder, styrets nestleder, tre styremedlemmer og to vararepresentanter.
 • Valgperioden for styret er to år.
 • Valgkomite skal bestå av tre personer. Den ene skal være fra administrasjonen og være leder av komiteen. Det velges en person hvert år til valgkomiteen. Valgperioden er på tre år.

På årsmøtet har hvert medlem rett til å møte med TO representanter, i tillegg til styremedlemmene, men hvert medlem har bare EN stemme.

Styret eller 50% av medlemmene kan kreve ekstraordinært årsmøte avholdt. Innkalling skjer da som til ordinært årsmøte.

Endring av vedtektene krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Alle andre vedtak fattes med alminnelig flertall blant de avgitte stemmene.

 1. Styret

Opplæringskontoret ledes av et styre på fem medlemmer. Vararepresentantene har møterett i styret med tale- og forslagsrett.

Styremøtene ledes av styrets leder. Styret er beslutningsdyktig når minst tre av styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

Styret ansetter daglig leder og andre medarbeidere ved Opplæringskontoret.

Daglig leder har signaturrett. Investeringer over 50.000 kr skal styrebehandles.

Det daglige arbeidet i Opplæringskontoret ivaretas av en daglig leder med ansvar overfor styret. Administrasjonen skal fungere som styrets sekretær. Styret for øvrig gir retningslinjer for lederens arbeid og prioriterer om nødvendig kontorets arbeid.

 1. Lærekontrakter

Lærekontrakten tegnes med lærling, Opplæringskontor og Fylkeskommunen som parter. Opplæringskontoret er ansvarlig (ovenfor Fylkeskommunen) for at lærlingen får opplæring i henhold til læreplanene. Ved tegning av lærekontrakt/opplæringskontrakt, skal det i tillegg foreligge opplæringsplan og arbeidsavtale.

Når en lærling må benytte flere bedrifter, skal Opplæringskontoret inngå avtale med hver enkelt bedrift om læretid og innhold på den enkelte bedrift.

Lærekontrakten kan heves av partene dersom de er enig om det, og etter at Fylkeskommunen er orientert skriftlig om forholdet. Jfr. Opplæringslova §4-6 Endring og heving av lærekontrakt/opplæringskontrakt.

Andre forhold som kan føre til opphør av en lærekontrakt/opplæringskontrakt skal behandles i samsvar med opplæringslova §4-6.

 1. Oppløsning

Nedleggelse av Opplæringskontoret vedtas av årsmøte (ordinært eller ekstraordinært) med 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Ved oppløsning av Opplæringskontoret skal eventuelle midler fordeles etter årsmøtets bestemmelser.